REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

SKLEP INTERNETOWY DIVING-STORE.net

§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez FROGMEN TECHNICAL DIVING - Piotr Dusza, Lawendowa 6, 05-090 Łady, Polska, NIP:  799-168-21-96 pod adresem internetowym www.diving-store.net, adres e-mail: info@diving-store.net

1.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym Tech Market Piotr Dusza zwanym dalej Sklepem.

2.    Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.    Każdy Klient Sklepu internetowego http://DIVING-STORE.net, zwanego dalej Sklepem, jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

4.    Podczas dokonywania zakupów w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i to, że akceptuje go w obowiązującej formie.

§ 2.
Przedmiot działalności

1.    Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu.

2.    Sklep prezentuje na swej stronie www cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów.
Zdjęcia oferowanych wyrobów są autorstwa ich producentów lub Sklepu, za ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Sklep nie ponosi za nie odpowiedzialności.

§ 3.
Zamówienia

1.    Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
c) telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej Sklepu.

2.    Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

3.    Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia z opcją płatności za pobraniem, ograniczyć sposób płatności lub zażądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4.    Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5.    Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta i Sklep.

6.    W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy rezygnuje z zamówienia czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo.

7.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

§ 4.
Płatności

1.    Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN), euro (EUR), funtach (GBP) i dolarach (USD) i są cenami brutto.

2.    Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy.

3.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4.    Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
b) online poprzez system Dotpay i/lu b PayPal
c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

5.    Warunkiem przekazania prawa własności towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
Do czasu zapłaty, towar jest własnością Sklepu.

§ 5.
Dostawa

1.    Zamówiony towar Sklep dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich albo udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie Sklepu.

2.    Koszty dostawy pokrywa Klient. Kupujący udziela Sklepu upoważnienia do zawarcia umowy w imieniu kupującego umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską (dot. przesłania kupionego towaru) i dokonania w jego imieniu i na jego koszt wysyłki zakupionego towaru.

3.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

4.    Termin realizacji zamówienia – niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub przesłania Zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem).
W przypadkach szczególnych (Zamówienia indywidualne, brak stanów magazynowych, etc.) termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep drogą mailową lub telefonicznie.

5.    Szacunkowy termin dostawy jest uzależniony od adresu docelowego, w szczególności kraju do którego wysyłane jest zamówienie. Termin dostawy do Polski (2-3 dni), Kraje Uni Europejskiej (4-6 dni), Kraje poza Unią Europejską (6-90 dni) termin uzależniony jest od przewoźnika.

6. Wysyłane paczki są ubezpieczone.
Kupujący ma prawo do otwarcia przesyłki w obecności kuriera - w przypadku braków w przesyłce należy spisać protokół z kurierem!
Podstawą reklamacji jest zgłoszenie braków i/lub uszkodzeń w obecności kuriera.
Brak protokołu uszkodzeń i/lub braków spisanego w obecności kuriera oznacza, że zamawiający otrzymał zamówienie kompletne i bez uszkodzeń.

§ 6.
Reklamacje

1.    Sklep, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z poźn. zm.) w szczególności wad fabrycznych towaru, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu oraz niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

2.    W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać towar na adres FROGMEN TECHNICAL DIVING - Piotr Dusza, Lawendowa 6, 05-090 Łady, POLAND wraz z protokołem wymienia tym w § 5. pkt. 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

3.    Towar zwracany nie może nosić oznak używania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu).

4.    Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5.    Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.

6.    Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

7.    Gdy reklamacja Klienta nie zostanie uznana przez Sklep, koszt odesłania towaru ponosi Klient.

8.    Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

9.    Osobom fizycznym, które dokonały zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługują uprawnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie. Niezależnie od powyższego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi w stosunku do tychże Klientów jest wyłączona

§ 7.
Prawo odstąpienia od umowy

1.    Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient korzystający ze Sklepu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru, składając stosowne oświadczenie e-mailowo na adres sklep@frogmen.pl lub listownie na adres FROGMEN TECHNICAL DIVING - Piotr Dusza, Lawendowa 6, 05-090 Łady, POLAND z dopiskiem "odstąpienie od umowy". Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepie w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu (poniżej regulaminu).

2.    Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki zwrotu towaru ponosi Klient.

3.    Jeżeli towar był objęty darmową wysyłką (Sklep płacił za przesyłkę) od refundowanej kwoty towaru odejmowane są koszty przesyłki do Klienta poniesione przez Sklep.

4.    Klient powinien:

a)    dostarczyć kompletną przesyłkę wraz z towarem w stanie niezmienionym tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania, o ile to możliwe, w oryginalnym opakowaniu, co w szczególności zabezpiecza przed uszkodzeniem towaru w trakcie transportu,

b)    wypełnić i własnoręcznie podpisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

c)     Klient powinien dołączyć do zwracanego towaru dowód zakupu wystawiony przez Sklep. W wypadku gdy została wystawiona faktura VAT, po przyjęciu zwrotu towaru, Sklep prześle Klientowi fakturę korygującą. Klient zobowiązany jest podpisać i odesłać Sklepowi kopię faktury korygującej.

5.    W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

6.    Zwracany przez Klienta towar, powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń towaru w trakcie transportu co w szczególności zapewni zwrot przesyłki w oryginalnym opakowaniu.

7.    Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim, w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu przesyłki z towarem w stanie zmienionym, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

8.    Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

§ 8.
Ochrona danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sklep.

2.    Rejestrując się w Sklepie lub dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych

3.    Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

4.    Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

5.    Sklep zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

6.    Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres: FROGMEN TECHNICAL DIVING - Piotr Dusza, Lawendowa 6, 05-090 Łady, POLAND, z dopiskiem "Dane Osobowe".

§ 9.
Przesyłanie Newsletterów

1.    Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu. Przez Newsletter należy rozumieć gazetkę elektroniczną wydawaną periodycznie przez Sklep, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu oraz o promocjach i konkursach.

2.    Klient zamawiając prenumeratę Newslettera wyraża równocześnie zgodę na jego dostarczanie na wskazany przez Klienta adres e-mail.

3.    Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu Klient winien skontaktować się z Sklepem oświadczając, że rezygnuje z prenumeraty Newslettera.

§ 10.
Własność intelektualna

4.    Zawartość Sklepu jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

5.    Prawa do Sklepu oraz treści w nim zawarte należą do firmy FROGMEN TECHNICAL DIVING - Piotr Dusza, Lawendowa 6, 05-090 Łady, POLAND.

6.    Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, ikony, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Sklepu będącego jednocześnie producentem.

7.    Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze Sklepu bez zgody Administratora jest zabronione.

§ 11.
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.    Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 § 12.
Postanowienia końcowe

8.    Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

a)    poczta elektroniczną na adres: info@diving-store.net

b)    listownie na adres: FROGMEN TECHNICAL DIVING - Piotr Dusza, Lawendowa 6, 05-090 Łady, POLAND

Sklep w możliwie najszybszym czasie odpowie na zgłoszenie Klienta wymagające takiej odpowiedzi.

9.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

10.  W wypadku zaistnienia sporu osoby fizyczne, które dokonały zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klienci inni niż osoby fizyczne, zobowiązane są poddać spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Sklepu.


Accept

Podobnie jak wiele innych stron, używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, jeżeli nie akceptujesz tego proszę opuść naszą stronę. Polityka prywatności jest dostępna tutaj: zobacz w jakim celu przetwarzamy Twoje dane. Dziękujemy